Van tiết lưu một đầu ống

  • Dạng nhấn khóa
  • Dễ gắn và tháo ống
  • Có đầu vặn chỉnh áp

Xem thêm: Đầu nối nhanh khí nén